تبلیغات
دانشکده مجازی شیراز - آیین نامه آموزشی دانشگاه شیراز
 
دانشکده مجازی شیراز
ایران، جزیره هوش و ذکاوت است (پروفسور حسابی)
پنجشنبه 27 بهمن 1390 :: نویسنده : محمد علی محبی

قسمت دوم:برای اطلاع از آیین نامه آموزشی دانشکاه شیراز به ادامه مطلب بروید...

فصل دهم
 
تغییر رشته
 
ماده 55:
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و در همان دانشگاه تغییر رشته دهد:
1-    ادامه تحصیل متقاضی در رشته پیشین از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2-    حداقل  و حداکثر  واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-    نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
4-    با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره 1 :
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیة شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.
تبصره 2 :
تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره 3 :
دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، فقط یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
ماده 56 :
تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، انجام می گیرد. در غیر این صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر، امکان پذیر است.
ماده 57 :
در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشتة جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشتة پیشین را ندارد.
تبصره :
اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشتة جدید در وقت معین، به منزلة انصراف از تغییر رشته به شمار می آید و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.
 
 
ماده 58 :
دروسی که دانشجو در رشتة پیشین گذرانده است، در گروه آموزشی رشتة جدید بررسی و معادل سازی شده و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشتة جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمرة هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
 
مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 8/10/83
(چنانچه دانشجوی دانشگاه شیراز به رشته دیگری در همین دانشگاه تغییر رشته دهد (علاوه بر تطبیق دروس براساس ماده 58 آیین نامه آموزشی، دروسی که دانشجو در رشته پیشین گذرانده است و نمرات پایین بین 10 تا 12 می باشد در صورت اشتراک محتوایی و به تشخیص گروه آموزشی (بخش مربوطه) و با هماهنگی اداره آموزش قابل تطبیق خواهد بود.)
مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 22/4/84
(شایان ذکر است که پذیرش دروس عمومی دانشجویانی که در رشته ای در دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل بوده و با نمره بین 10 تا 12 می گذرانند و پس از مدتی براساس نامه سازمان سنجش آموزش کشور به رشته ای دیگری در دانشگاه شیراز منتقل می گردند، دروس عمومی یاد شده در رشته جدید نیز مورد قبول قرار گیرد).
 
تبصره 1 :
دروس پذیرفته شده در کارنامة دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبة میانگین کل منظور شده، ولی نمرات دروسی که پذیرفته نمی شود، بدون احتساب در میانگین، در کارنامة دانشجو باقی می ماند. در این حال، چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.
تبصره 2 :
در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشتة جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.
 
تغییر رشته اضطراری
ماده 59 :
چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای شود که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشتة دیگری متناسب با رشتة خود در همان گروه آزمایشی تغییر رشته دهد که از لحاظ نمرة آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (به استثنای بند1) و ماده 57 معاف خواهد بود.
تبصره :
در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصیمیم می گیرد.
ماده 60 :
دانشجویان دوره دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته، که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند، در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند، با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذرانده اند، می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی، تغییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده، در رشتة جدید، به ادامه تحصیل بپردازند.
تبصره :
در صورتی که دانشگاه مبداء فاقد رشتة متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشتة دانشجو، حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، تا دانشجو را در یکی از دانشگاه های دیگر جایابی کنند.
ماده 61 :
متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم کند.
ماده 62 :
تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است. در این حال برای این گونه دانشجویان حداکثر مدت مجاز تحصیل برمبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.
 
 
 
فصل یازدهم
 
پذیرش واحدهای درسی
 
ماده 63 :
معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:
1-    دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
2-    دانشگاه پیشین و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
3-    تحصیل دانشجو در دانشگاه پیشین مطابق برنامة مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.
4-    محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمرة هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.
5-    با توجه به مصوبه دانشگاه فقط دروس دانشگاههای دولتی سراسری مانند شیراز، تهران، اصفهان و... و با نظر دانشکده قابل معادل سازی و پذیرش می باشد.
تبصره 1 :
دروس دانشگاه آزاد، پیام نور، آموزشکده ها، مؤسسه ها و... قابل معادل سازی و پذیرش نمی باشد.
تبصره 2 :
معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره 3 :
نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبة میانگین نیمسال محسوب نمی شود، ولی در محاسبة میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 4 :
به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
 
فصل دوازدهم
 
فراغت از تحصیل
 
ماده 64 :
دانشجویی که کلیة واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامة مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره 1 :
تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمرة درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.
تبصره 2 :
با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.
ماده 65 :
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دروة تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشتة تحصیلی خود حسب مورد مدارک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمرة کمتر از 12 قبول شده است، در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کرده، تا میانگین کل خود را جبران کند.
در این صورت نمرات دروس تکراری افزون بر نمرات پیشین، در کارنامة دانشجو ثبت و در محاسبة میانگین کل نمرات او به شمار می آید.
به کمیسیون موارد خاص دانشگاهها اختیار داده می شود تا به آن دسته از دانشجویان دروه های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته که از تاریخ 1/7/1384 به بعد دانش آموخته می شوند و همه درسهای برنامه مصوب دوره ذی ربط را گذرانده و میانگین کل آنها حداقل 10 است ولی پس از اعمال ماده 65 آیین نامه آموزشی مربوط میانگین کل نمره های آنان به 12 نرسیده است اجازه دهد طی حداکثر دو نیمسال دیگر تعدادی از دروس دوره را با پرداخت هزینه معادل نوع دوم (شبانه) برای جبران میانگین کل نمره های خود بگذرانند.
در این صورت چنانچه میانگین کل دانشجو به 12 برسد، صدور مدرک رسمی مرتبط بلامانع است. در غیر این صورت دانشگاه موظف است مطابق ماده 30 و تبصره آن در آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی با این دانشجویان رفتار کند.
تبصره 1 :
دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران کند، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، براساس ماده 30 و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.
تبصره 2 :
دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته ها که بیش از 135 واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات 12 گذارنیده باشد در صورتی که به دلایلی از تحصیل منع شوند، و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشتة داروسازی یا رشتة مربوط فارغ التحصیل شوند.  
پیوست
معادل سازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی
مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 13/9/73
 
در مورد معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند با دروس دانشگاهی، نظر به اینکه:
-  تغییراتی در مجموعه دروس عمومی دانشگاه ها ایجاد شده است.
-   برخی از عناوین و محتوای دروس عمومی و تربیتی مراکز تربیت معلم با عناوین و محتوای این دروس در دانشگاه ها یکسان شده است.
به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه ای به شرح زیر در مصوبه جلسه 182 مورخ 24/10/1368 شورای عالی برنامه ریزی به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 13/9/1373 به تصویب رسید.
 
الف- معادل سازی دروس عمومی:
آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند، از گذراندن آن تعداد از دروس عمومی رشتة تحصیلی خود که معادل آنها در زیر آمده است معاف خواهند بود مشروط به آنکه دروس معادل را هرچن ساعت با نمرة 14 یا بالاتر در مراکز تربیت معلم گذرانده باشند.
 
جدول معادل سازی دروس عمومی مراکز تربیت معلم با دروس عمومی دانشگاهی
 
ردیف
دروس عمومی دانشگاهی
واحد
دروس عمومی مراکز تربیت معلم
1
معارف اسلامی (1)
2
معارف اسلامی (1) یا جهان بینی اسلامی (1)
2
معارف اسلامی (2)
2
معارف اسلامی (1) یا جهان بینی اسلامی (1)
3
فارسی
3
ادبیات فارسی و آئین نگارش یا فارسی (1) و (2)
4
اخلاق و تربیت اسلامی
2
اخلاق اسلامی یا تربیت اسلامی
5
تاریخ اسلام
3
تاریخ تحلیلی اسلام
6
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
2
انقلاب اسلامی و ریشه های آن یا تحلیلی از انقلاب اسلامی
7
متون اسلامی
2
آشنایی با قرآن و متون اسلامی
8
تربیت بدنی (1) و (2)
2
تربیت بدنی یا تربیت بدنی (1) و (2)
 
 
 
د- سایر موارد:
 1. معادل سازی، تعداد واحدهای عمومی و تربیتی دانشگاهی ملاک محاسبه خواهد بود و نمرة درس گذرانده شده عیناً در کارنامة دانشجو ثبت می شود.
 2. به ازاء هر 14 واحد درسی پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مدت مجاز تحصیل این قبیل دانشجویان کاسته می شود ولی نمرات آن ها در محاسبة میانگین کل دانشجو ملحوظ نخواهد شد.
 3. اجرای این مصوبه از طرف دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی در مورد هر دانشجو موکول به دریافت رونوشت تائید شده از کارنامة تحصیلی دانشجو است که از طرف مراکز تربیت معلم رسماً صادر می شود.
 
اعطای یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی مادران شاغل به تحصیل، در تمام رشته های دانشگاهی و در کلیه مقاطع تحصیلی مصوبه جلسه 397 مورخ 19/4/1379 شورای عالی برنامه ریزی
براساس پیشنهاد معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیسیون تدوین آیین نامه ها و با توه به ضرورت فراهم نمودن امکانات لازم برای مادران شیرده و اهمیت تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر، مادران شاغل به تحصیل در تمام رشته های دانشگاهی و در کلیة مقاطع تحصیلی، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان (افزون بر مرخصی مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.
 
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی ضمیمه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفندماه 1369 (نشریه 101)
1.   تعریف
واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
الف- واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید، مفقودالاثر، اسیر و جانباز 50 درصد و بالاتر اطلاق می شود.
ب- واژه ایثارگر به یکی از مصادیق زیر گفته می شود:
- رزمنده ای که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.
- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.
- آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد.
2.    تبصره الحاقی به ماده 3 : به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود (مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری ارائه دهد که به تأیید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد) که تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد کند.
3.    تبصره الحاقی به ماده 11 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب کنند.
4.    تبصره الحاقی به ماده 11 : دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، در صورتی که میانگین نمرات نیمسال گذشته او حداقل 15 باشد، می تواند در دورة تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب کند.
5.    تبصره الحاقی به ماده 14 : دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند، با تأیید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت کند. در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.
6.    تبصره الحاقی به ماده 16 : تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس درس و یا در جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه است.
7.    تبصره الحاقی به ماده 18 : دانشجوی شاهد و ایثارگر، می تواند دو درس نظری خود را تا پنج هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف کند، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 10 واحد کمتر نشود.
8.    تبصره الحاقی به ماده 19 : تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه است.
9.    تبصره الحاقی به ماده 23 : مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تأیید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.
10.                       تبصره الحاقی به ماده 26 : نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان به شمار نمی آید، مشروط براینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 12 نباشد.
برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35 % باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از پنج درس تجاوز کند.
11.                     تبصره الحاقی به ماده 33 : در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تأیید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو به شمار نمی آید.
12.                     تبصره الحاقی به ماده 46 : برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است، در میانگین کل او محاسبه نمی شود.
13.                     تبصره الحاقی به ماده 55 : برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.
14.                     تبصره الحاقی به ماده 56 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی.
15.                     تبصره الحاقی به ماده 65 : دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کنند.
دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.
16.                     این آیین نامه در 16 بند در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن تمام مقررات مغایر لغو می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
 
مفاد بخشنامه شماره 651/64 مورخ 21/4/84 معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1.    نمرات درس (دروسی) که دانشجوی شاهد بدلیل مشکلات روحی نتوانسته است در آزمون آن (ها) نمره قبولی آورد، با تأیید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه، تا سقف مجاز قید شده در تبصره الحاقی به ماده 26 آیین نامه آموزشی (5 درس) از کارنامه دانشجو قابل حذف است. این موضوع در خصوص کلیه دروس قبلی دانشجو نیز به فرض احراز شرایط قابل اعمال است.
2.    طبق تبصره الحاقی به ماده 11 آیین نامه آموزشی، دانشجویان شاهد و ایثارگر مجازند در هر نیمسال زیر 12 واحد و حداقل 10 واحد انتخاب کنند. چنانچه دانشجو در یک نیمسال بدلیلی مشابه با بند 1 برخی از دروس خود را حذف نمود یا بدلیل دیگری مانند عدم ارایه دروس مورد نیاز و یا محدودیت اخذ واحد به دلیل رعایت پیشنیاز، تعداد واحدهای وی در پایان نیمسال کمتر از 12 واحد باشد، دانشگاه می تواند با تفسیر موسع از تبصره 2 ماده 26 آیین نامه آموزشی نیمسال مذکور را مشابه با دوره فشرده تابستانی منظور نماید و بنابراین در صورتیکه معدل دانشجو در آن نیمسال کمتر از 12 باشد ذیل ماده 29 آیین نامه آموزشی محسوب نمی شود.
3.    کمیسیون مرکزی موارد خاص وزارت علوم به دانشجویانی که علی رغم داشتن معدل کمتر از 12 در 4 یا 5 نیمسال متوالی یا متناوب، دارای معدل کل 12 یا بالاتر باشند، با استفاده از اختیارات خود اجازه ادامه تحصیل می دهد. دانشگاه می تواند بدون نیاز به ارسال موضوع به کمیسیون موارد خاص مرکز نسبت به صدور اجازه ادامه تحصیل این دانشجویان مشروط بر اینکه از آن پس معدل زیر 12 کسب نکنند، اقدام نماید.
4.    در بند 5 بخشنامه مزبور به دانشگاه ها اجازه داده شده است که با استفاده از ماده 37 آیین نامه آموزشی و با تأیید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه، علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر تا 4 نیمسال به همسران جانبازان با آسیب دیدگی حداقل 50% بمنظور مراقبت از همسران خود، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات اعطا نمایند.
5.    انتقال دانشجوی شاهد در دوران تحصیل به شرح مندرج در آیین نامه آموزشی انجام می شود و برخورداری دانشجوی مذکور از آیین نامه نقل و انتقال شاهد مانعی برای انتقال وی در طول دوران تحصیل، با رعایت مفاد فصل 8 آیین نامه آموزشی مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی محسوب نمی شود.
 
نوع مطلب :
برچسب ها : مجازی، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده شیراز، دانشگاه مجازی شیراز، اعتراض، اعتراض به نمرات، نمرات، پایان ترم، نمرات پایان ترم، انجمن دانشگاه شیراز، بحث، بحث آزاد، آزاد، اعتراض به نمرات پایان ترم دانشگاه مجازی شیراز،


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :